Залізобетонні та кам’яні конструкції

Код модуля: 
БКМ_6046_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 210 год., лекції — 64 год., лабораторні заняття — 16 год; практичні заняття — 32 год., 7 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Стасюк М. І.
Результати навчання: 
Засвоєння суті роботи залізобетонних /звичайних і попередньо напружених/ елементів, а також кам’яних і армокам’яних конструкцій на різних стадіях їх завантаження; засвоєння практичних навиків розрахунку і конструювання залізобетонних і кам’яних конструкцій житлових, цивільних, промислових будівель і споруд; набуття творчих навиків в проектуванні залізобетонних конструкцій з врахуванням економічності і перспектив їх дальшого розвитку на базі наукових досліджень з використанням ЕОМ.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Лінійна алгебра та аналітична геометрія; математичний аналіз і основи теорії функцій комплексної змінної; диференціальні рівняння і рівняння математичної фізики; математичне моделювання і вступ до системного аналізу; теорія імовірностей і математична статистика; інженерна графіка; будівельні матеріали та вироби; архітектура будинків та споруд; технологія будівельних процесів; метрологія та стандартизація; охорона праці в будівництві; теоретична механіка; опір матеріалів; будівельна механіка; архітектура житла в системі міської забудови; архітектура промислових будинків та споруд; основи економіки будівництва.
Зміст навчального модуля: 

Основні положення методу розрахунку конструкцій за граничними станами ІІ групи. Три категорії вимог до тріщиностійкості залізобетонних конструкцій. Стадії напружено-деформованого стану. Розрахунок на утворення нормальних тріщин в елементах, що працюють на згин, позацентровий стиск, позацентровий розтяг; розрахунок на утворення тріщин, похилих до поздовжньої осі елемента. Кривизна осі, жорсткість і прогин залізобетонних елементів при відсутності і наявності тріщин. Залізобетонні конструкції будинків та споруд. Загальні принципи компоновки та проектування залізобетонних конструкцій. Класифікація. Балочні збірні перекриття. Ребристі монолітні перекриття з балочними плитами та з плитами, опертими по контуру. Балочні та безбалочні збірно-монолітні перекриття. Конструкції одноповерхових промислових будівель. Система зв’язків і їх призначення. Поперечні рами: розрахункова схема, навантаження, розрахунок. Мостові крани. Підкранові балки. Колони одноповерхових будівель (розрахунок, армування). Кроквяні та підкроквяні конструкції. Типи, конструкція та розрахунок залізобетонних ферм покриттів промислових будівель. Арки покриття: розрахунок, армування. Кам’яні та армокам’яні конструкції. Фізико-механічні властивості мурів.
Міцність кам’яного муру при стиску та розтягу, деформативність муру. Розрахунок елементів мурованих конструкцій за граничними станами (центрально та позацентрово стиснуті елементи). Розрахунок елементів мурованих будинків (стіни з жорсткою та пружною конструктивними схемами, стіни підвалів, перемички, карнизи).

Рекомендована література: 
 1. Байков В. Н., Сигалов Э. Е. Железобетонные конструкции: Общий курс. 5-е издание. М.: Стройиздат, 1991.
 2. Попов Н. Н., Забегаев А. В. Проектирование и расчет железобетонных и каменных конструкций. М.: Высшая школа, 1989.
 3. Вахненко П. Ф. 2-е изд. Киев: Будівельник, 1990.
 4. Поляков Л. П. и др. Железобетонные конструкции. Киев. Вища школа, 1984.
 5. Кудзис А. П. Железобетонные и каменные конструкции. Материалы, конструирование, теория и расчет. Ч.1, 2. М.: Вища школа, 1988.
 6. Голышев А. В. Проектирование железобетонных конструкций. Справочное пособие. Киев.: Будівельник, 1990.
 7. Барашиков А. Я. Железобетонные конструкции. Курсовое и дипломное проектирование. Киев. Вища школа, 1987.
 8. Мандриков А. П. Примеры расчета железобетонных конструкций. М.: Стройиздат, 1990.
 9. Дроздов и др. Проектирование и расчет многоэтажных гражданских зданий и их элементов. М.: Стройиздат, 1986
 10. Залізобетонні конструкції (Під ред. Барашикова А. Я.) К., Вища школа, 1994. 352 с.
 11. Стасюк М. І. Залізобетонні конструкції, ч. І. Основи розрахунку залізобетонних конструкцій за граничними станами. Київ, 1997.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: за результатами практичних занять — 14 балів, лабораторні роботи — 16 балів.
 • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська