Залізобетонні конструкції заводського виготовлення

Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год., 2 кредити ЕCТS.
Лектори: 
к. т. н., асистент Лисюк С. А.
Результати навчання: 
Формування у студентів знань та навиків сучасних методів розрахунку та проектування залізобетонних конструкцій заводськоговиготовлення для житлових, громадських, промислових, складських та ін. споруд.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Будівельна механіка»,
 • «Будівельні матеріали»,
 • «Будівельні конструкції»,
 • «Залізобетонні конструкції».
Зміст навчального модуля: 
озрахунок та конструювання збірних залізобетонних конструкцій промислових будівель: конструктивна схема одноповерхових каркасних промислових будівель, розкісні і безрозкісні ферми, залізобетонні збірні арки, підкроквяні конструкції, балки покриття, плити «на проліт» типу КЗС 3×24 та малопохила, типу «2Т», колони суцільні та наскрізні. Спеціальні інженерні споруди та будинки різного призначення, загальні відомості про них, конструк-тивні вирішення та їх розрахунок: круглі та прямокутні в плані резервуари, водонапірні башти, димові труби, опори ліній електропередач, бункери, силоси, підпірні стінки, підземні канали та тунелі, труби і трубопроводи, картопле- та овочесховища, зерносклади та елеватори, силосні та сінажні споруди, відкриті кранові естакади. Тонкостінні просторові покриття: загальні відомості по них, конструктивні особливості та розрахунок, призматичні складки, циліндричні оболонки, куполи, хвилясті склепіння, висячі покриття, гіпари, болонки додатної та від’ємної гаусової кривизни.
Рекомендована література: 
Б
 1. айков В. Н., Сигалов З. Е. Железобетонные конструкции. Общий курс, М., 1991.
 2. Поляков Л. П. и др. Железобетонные конструкции. К. Выща школа., 1984.
 3. Попов Н. Н., Забегаев А. В. Проектирование и расчет железобетонных и каменных конструкций. М., 1989.
 4. Попов Н. Н., Забегаев А. В. Проектирование и расчет железобетонных конструкций. М. 1985.
 5. Вахненко Н. Ф. Залізобетонні конструкції. К., 2000.
 6. Лопатто А. З., Майборода В. Ф. Проектирование элементов железобетонных конструкции., К., 1987.
 7. Мандриков А. П. Примеры расчета железобетонных конструкций., М, 1989.
 8. Барашиков А. Я. и др. Железобетонные конструкции. Курсовое и дипломное проектирование., К., 1987.
 9. СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования., М., 1989.
 10. ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування., К, 2006.
 11. ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення.
 12. ДСТУ В.2.6-156:2011 Бетонні та залізобетонні конструкції.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль 40 балів; контрольні заходи — 60 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 20 балів, КР — 20 балів.
Мова навчання: 
українська