Залізобетонні конструкції

Код модуля: 
БКМ_6038_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 243 год. (6,75 кредиту ЕКТС), лекції — 48 год., практичні заняття 32 год., лабораторні заняття 32 год., одна контрольна робота, один курсовий проект.
Лектори: 
к. т. н., доцент Канюка В. М.
Результати навчання: 
Студент повинен засвоїти — фізико-механічні властивості бетону, арматури та залізобетону, суть роботи залізобетонних елементів на різних стадіях їх завантаження, практичні навики розрахунку і конструювання елементів залізобетонних конструкцій. Вміти вести аналіз характеру роботи конструкцій, виконувати розрахунки конструкцій за двома групами граничних станів, виконувати конструювання залізобетонних елементів. Студент повинен набути творчих навиків в проектуванні залізобетонних конструкцій з врахуванням економічності і перспектив їх дальшого розвитку на базі наукових досліджень з використанням ЕОМ.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Будівельна техніка», «Опір матеріалів».
Зміст навчального модуля: 
Суть роботи залізобетонних конструкцій. Переваги та недоліки залізобетону. Матеріали для залізобетонних конструкції, їх фізико-механічні властивості. Властивості залізобетону. Експериментальні основи теорії опору залізобетону і методи розрахунку залізобетонних конструкцій. Центрально розтягнуті та позацентрово розтягнуті елементи. Елементи, що працюють на згинання, їх розрахунок та конструювання. Стиснуті елементи. Загальні принципи проектування залізобетонних конструкцій. Конструкції багатоповерхових каркасних і панельних будинків. Плоскі залізобетонні перекриття. Залізобетонні фундаменти неглибокого закладання.
Рекомендована література: 
  1. Барашиков А. Я. Залізобетонні конструкції: — К.: Вища школа, 1995. — 591 с.
  2. Бойков В. Н., Сигалов Э. Е. Железобетонные конструкции: Общий курс. — М.: Стройиздат, 1991. — 768 с.
  3. Стасюк М. І., Залізобетонні конструкції. — Київ: Вища школа, 1998. — 250 с.
  4. Проектирование железобетонных конструкций: Справочное пособие / Под ред. А. Б. Голышева. — К.: Будівельник, 1990. — 544 с.
  5. Железобетонные конструкции. Курсовое и дипломное проектирование / Под ред. А. Я. Барашкова — К.: Вища школа, 1987. — 416 с.
  6. СНиП 2.03.01-84. Бетонные и железобетонные конструкции. — М., 1989. — 86 с.
  7. ДБН В. 1.2.-2: 2006. Навантаження і впливи. — К., 2006. — 59 с.
  8. Мандриков А. П., Примеры расчета железобетонных конструкций. — М.: Стройиздат, 1989.
  9. Проектування монолітного та збірного залізобетонного багатоповерхового будинку з несучими цегляними стінами. Методичні вказівки до першого курсового пректу з дисципліни «Залізобетонні та кам’яні конструкції» Уклад. Гладишев Г. М., Шпак М. М. — Львів: Львівська політехніка, 1994.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 20/30 балів, контрольний захід — 80/70 балів.
Мова навчання: 
українська