Законодавство України в галузі природокористування та екологічна експертиза (курсова робота)

Код модуля: 
ЕЗП
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
60 год., лекції — 0 год., практичні заняття — 0 год., лабораторні заняття — 0 год., 2 кредити ECTS.
Лектори: 
к.т.н., доц. Одноріг З.С.
Результати навчання: 
Формування у студентів вмінь та навичок умінь у розробці розділу «Оцінка впливу на навколишнє середовище» та складання Заяви про екологічні наслідки діяльності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • метеорологія та кліматологія;
 • заповідна справа;
 • екологія людини;
 • ґрунтознавство;
 • гідрологія;
 • оцінка екологічного ризику;
 • техноекологія;
 • нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище;
 • інженерна екологія;
 • екологічна експертиза;
 • основи промислової екології;
 • геоінформаційні технології.
Зміст навчального модуля: 
Фізико-географічні особливості району і майданчика розміщення об’єкта. Загальна характеристика об’єкта проектування. Оцінка впливу планованої діяльності на навколишнє природне середовище. Оцінка впливу планованої діяльності на навколишнє соціальне середовище. Оцінка впливу планованої діяльності на навколишнє техногенне середовище. Комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та його безпеки. Заява про екологічні наслідки запланованої діяльності.
Рекомендована література: 
 1. ДБН А.2.2.-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків та споруд. / Держбуд України. — Київ, 2004.
 2. Экологическая экспертиза. / Под. Ред. Проф. Питулько В.М. — Москва: «Академия» , 2004г., — 480с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 70 балів.
 • Поточний контроль: контроль виконання етапів курсової роботи — 30 балів.
 • Контрольний захід: захист курсової роботи — 70 балів.
 • Підсумковий контроль — диференційований залік.
Мова навчання: 
українська