Законодавство України в галузі природокористування та екологічна експертиза

Код модуля: 
ЕЗП
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
120 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год., 4 кредити ECTS.
Лектори: 
к.т.н., доц. Одноріг З.С.
Результати навчання: 
формування у майбутніх фахівців знань із правових основ природокористування в Україні та уміння передбачати наслідки негативної дії на навколишнє середовище внаслідок непродуманої господарської діяльності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • метеорологія та кліматологія;
 • заповідна справа;
 • екологія людини; ґрунтознавство;
 • гідрологія; оцінка екологічного ризику;
 • техноекологія;
 • нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище;
 • інженерна екологія;
 • екологічна експертиза;
 • основи промислової екології;
 • геоінформаційні технології.
Зміст навчального модуля: 
Закон України «Про екологічну експертизу». Земельний, водний, лісовий кодекси, кодекс «Про надра». Закони України «Про охорону атмосферного повітря», «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», «Про природно-заповідний фонд України», «Про екологічну мережу України». Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків та споруд.
Рекомендована література: 
 1. Екологічне право України. Підручник для студентів юрид. вищих навч. закладів. / В.К.Попов, А.П.Гетьман, С.В.Разметаєв — Харків: Право, 2001. — 480 с.
 2. Екологічні нормативно правові акти України в чинній редакції.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль — 40 балів; контрольні заходи — 60 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 20 балів, індивідуальна контрольна робота — 20 балів.
 • Підсумковий контроль: диференційований залік.
Мова навчання: 
українська