Законодавчі основи землевпорядкування і кадастру

Код модуля: 
КДТ_6002_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Всього аудиторних — 32 год., лекційні заняття — 16 год., практичні заняття — 16 год. Самостійна робота — 49 год.
Лектори: 
 • ст. викладач Хавар Ю. С.,
 • асистент Винарчик Л. В.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • засвоїти вимоги нормативно-правових актів в сфері регулювання землеустрою, виконання земельно-кадастрових робіт, склад і зміст складових частин державного земельного кадастру, порядок здійснення державного контролю за використанням та охороною земель;
 • вміти використовувати набуті знання, що базується на вимогах чинних нормативних актів, під час вивчення професійно-орієнтованих дисциплін та практичного виконання земельно-кадастрових робіт.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Земельне право,
 • Основи землевпорядкування і кадастру.
Зміст навчального модуля: 
Предмет та завдання дисципліни. Історичний розвиток земельно-кадастрових робіт. Правова основа землевпорядкування і кадастру. Державне управління в сфері землевпорядкування і кадастру. Структура і склад документації із землеустрою. Призначення та складові частини державного земельного кадастру. Організація контролю за використанням та охороною земель.
Рекомендована література: 
 1. Третяк А. М. Управління земельними ресурсами та реєстрація землі в Україні. — «Преса України», К., 1998.
 2. Третяк А. М. Земельний кадастр 21 століття. — К., 1999.
 3. Земельний кодекс України // ВВР. — 2001. — № 25 — ст. 354.
 4. Закон України про оренду землі // ВВР — 1998 — № 46. — ст. 280.
 5. Закон України «Про землеустрій» //Голос України 8 червня 2003.
 6. Закон України «Про охорону земель» //Голос України 27 серпня 2003.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульний контроль проводиться на 16 та 25 тижнях семестру.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська