Захист від корозії та консервація теплоенергетичного обладнання

Код модуля: 
ТТЕС
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 ( кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні — 16)
Лектори: 
асист. Павліш Андрій Михайлович
Результати навчання: 
 • знати схеми консервації котельного устаткування; методи консервації теплоенергетичного устаткування; як визначити витрат енергії на консервацію устаткування;
 • вміти скласти програму необхідних заходів по консервації устаткування в залежності від тривалості резервування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • технічна термодинаміка,
 • паливо топки та котельні установки,
 • турбіни теплових та атомних електростанцій;
кореквізити:
 • основи реконструкції та модернізації об’єктів ТЕС,
 • дипломне проектування.
Зміст навчального модуля: 
Забруднення поверхонь нагріву їх види. Зовнішні та внутрішні забруднення. Корозія. Визначення. Класифікація типів корозії. Корозія поверхонь нагріву з боку робочого середовища. Основні типи. Киснева корозія внутрішніх поверхонь. Вуглекислотна корозія. Пароводяна корозія. Лужна корозія. Корозійне розтріскування. Підшлакова корозія. Корозія поверхонь нагріву з боку димових газів. Сірчанокислотна високотемпературна корозія. Ванадієва корозія. Сульфідна корозія. Киснева низькотемпературна корозія. Ерозія поверхонь нагріву. Парове (повітряне) обдування. Обмивання водою поверхонь нагріву. Імпульсне обдування поверхонь нагріву. Дробоочищення поверхонь нагріву. Схема дробоочищення під розрідженням та під тиском. Віброочищення поверхонь нагріву. Очищення поверхонь нагріву від внутрішніх забруднень. Схема очищення. Лужне, кислотне промивання та пасивація поверхонь очистки. Огляд стану устаткування перед виведенням його у резерв. Конструктивні особливості газомазутних та пиловугільних котлів. Вплив режимних факторів на стан внутрішніх частин поверхонь нагріву. Вплив температури зовнішнього середовища та вологості на температуру повітря, яке подається для захисту поверхонь нагріву. Визначення величини впливу присмоктів холодного повітря на температуру підігрітого повітря по трату котла. Схеми захисту від корозії теплоенергетичного устаткування. Витрати електроенергії під час збереження устаткування з прямотечійними котлами. Витрати електроенергії підчас збереження устаткування з котлами з природньою циркуляцією. Витрати тепла на захист від корозії зовнішніх поверхонь нагріву котлів.
Рекомендована література: 
 1. Янко П.I, Мисак Й.С. Режими експлуатації енергетичних котлів., — Львів, 2008, — 205 с.
 2. Магадеев В.А «Коррозия газового тракта котельных установок», — Москва: Энергоатомиздат, 1984, — 269 с.
 3. А.И.Глазирин, ,Е.Ю.Коспрыкина «Консервация энергетического оборудования», — Москва: Энергоатомиздат, 1984.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70%), контрольна робота.
Мова навчання: 
українська