Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Код модуля: 
ФІН_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 год. (кредитів ЄКТС — 3)
Лектори: 
 • к.е.н., доц. Гориславець П.А.,
 • д.е.н., проф. Шкварчук Л.О.,
 • к.е.н., проф. Партин Г.О.,
 • к.е.н., проф. Паранчук С.В., к.е.н.,
 • доц. Кондрат І.Ю.
Результати навчання: 
знати:
 • теоретичну та методологічної базу, необхідну для прийняття оптимальних управлінських рішень у сфері фінансової діяльності та їх аналізу на рівні підприємств, фінансових установ, регіону та держави в умовах ринкових відносин;
 • сучасні методи науково-дослідної та практичної роботи у рамках обраної проблематики фінансової, кредитної, податкової, інвестиційної, страхової діяльності.
уміти:
 • проводити індивідуальне за характером наукове дослідження актуальних питань теорії і практики фінансово-економічних відносин з обов’язковим відпрацьовуванням практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства, фінансової організації чи їх підрозділів;
 • узагальнювати й обґрунтовувати рекомендації у рамках проблем вибраного предмета дослідження з удосконалення діяльності суб’єктів підприємництва або вирішення питань макроекономічного рівня, котрі впливають на фінансові результати;
 • застосовувати сучасні методики управління фінансами у сферах економічної і фінансової діяльності суб’єктів господарювання; виконувати систематизацію та використання спеціальних знань, сучасних інформаційних технологій, прийомів економіко-математичного моделювання фінансово-економічних процесів у рамках проблематики предмета дослідження, що необхідні в професійній діяльності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • фінансовий менеджмент,
 • бюджетний менеджмент,
 • ринок фінансових послуг.
кореквізит: практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Зміст навчального модуля: 
Обґрунтування теоретичної бази обраної проблеми, огляд літературних джерел, пов’язаних із темою. Аналіз і узагальнення результатів теоретичних та емпіричних досліджень: аналіз фінансового стану об’єкта дослідження; аналіз предмета дослідження за темою роботи; порівняльний аналіз окремих показників діяльності досліджуваного об’єкта із середньогалузевими значеннями; прогнозування показників фінансово-господарської діяльності. Обґрунтування застосування економіко-математичних методів та моделей відповідно до теми роботи для розв’язку прикладних фінансово-господарських задач, визначення і вибір оптимальних варіантів економічного розвитку об’єкта дослідження. Розробка рекомендованих заходів, обґрунтування цільового рівня критеріальних підсумкових фінансово-економічних показників; формування системи заходів та вибір інструментів розв’язання проблем; оцінювання впливу запропонованих заходів (проектів) на підсумкові фінансово-економічні результати.
Рекомендована література: 
 1. Корбутяк В.І. Методологія системного підходу та наукових досліджень: Навчальний посібник. — Рівне: НУВГП, 2010. — 176 с.
 2. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.
 3. Костіна Н.І. Моделювання фінансів / Н.І. Костіна, А.А. Алєксєєв, П.В. Мельник / Монографія. — Ірпінь: Академія ДПС України. — 2002. — 224 с.
 4. Дослідження операцій в економіці: Підручник / За ред. І.К. Федоренко, О.І. Черняка. — К.: Знання, 2007. — 558 с.
Форми та методи навчання: 
практична робота, аналітичний та дослідницький методи.
Методи і критерії оцінювання: 
 • захист магістерської кваліфікаційної роботи (100 балів)
Мова навчання: 
українська