Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Код модуля: 
ТПЕ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — (сам. роб. — 90)
Лектори: 
державна екзаменаційна комісія кафедра теоретичної та прикладної економіки
Результати навчання: 
  • вміння логічно та аргументовано викладати матеріал, коректно використовувати методи та проводити власні дослідження;
  • володіти навичками узагальнення;
  • вміння працювати з інформаційними джерелами, ініціювати та обґрунтовувати інноваційні підходи вирішення досліджуваних проблем.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Виконання магістерської кваліфікаційної роботи
  • кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Після підготовки тексту, ілюстрацій, автор роботи готує тези виступу, з якими він має виступити при захисті своєї роботи. У виступі доцільно висвітлити такі важливі питання: аргументувати вибір теми і обґрунтувати її актуальність; розкрити мету, завдання, і об’єкт дослідження; показати, що вдалось встановити, виявити, довести чи спростувати і якими методами це досягалось; викристалізувати елементи, які становлять цінність і є основою, механізмом реалізації завдань роботи; з якими труднощами довелось зіткнутись у процесі дослідження, які теоретичні положення вдалось підтвердити на практиці, а що не знайшло підтвердження; як виконуються вимоги відповідних законодавчих актів та нормативних документів; які зроблено висновки. При формуванні доповіді слід врахувати коментар за кожним аркушем графічної частини. Виступ не повинен перевищувати 10 хвилин.
Рекомендована література: 
  1. Методичні рекомендації для виконання магістерської роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності 8.03060106 «Управління у сфері економічної конкуренції»/ Укл. Н.Л. Михальчишин, М.Л. Данилович-Кропивницька, Г.І. Пушак, Г.І. Скорик — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. — 48 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Результати захисту дипломних магістерських робіт оцінюються з використанням Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) (за шкалою «А», «В», «С», «D», «F», «FХ», «F»); національної системи («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»); власної системи ВНЗ (наприклад, за 100-баловою шкалою); комплексної системи оцінювання.
Мова навчання: 
українська