Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Код модуля: 
МЛ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3)
Лектори: 
Члени ДЕК:
  • д.е.н., проф. Крикавський Є.В.,
  • д.е.н., доц. Карий О.І.,
  • к.е.н, доц. Гринів Н.Т.,
  • к.е.н., доц. Чорнописька Н.В.,
  • к.е.н., ст. викл. Похильченко О.А.
Секретар ДЕК — к.е.н., ас.каф. МЛ Маргіта Н. О., кафедра маркетингу та логістики
Результати навчання: 
Публічний захист магістерської кваліфікаційної роботи, на підставі якого рішенням державної екзаменаційної комісії випускнику присвоюється кваліфікація «магістр з логістики» і видається диплом державного зразка.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • виробнича практика,
  • переддипломна практика
Зміст навчального модуля: 
Підготовка магістерської кваліфікаційної роботи до захисту: розробка графічного матеріалу, підписання роботи науковим керівником, консультантами, отримання відгуку з підприємства, відгуку наукового керівника, проходження попереднього захисту, підписання роботи завідувачем кафедри, проходження рецензування. Організація захисту магістерської кваліфікаційної роботи: підготовка виступу з доповіддю та ілюстративного матеріалу до неї. Захист магістерської кваліфікаційної роботи: прилюдна доповідь з демонстрацією основних положень результатів дослідження, відповіді на запитання членів державної екзаменаційної комісії та інших присутніх на захисті фахівців.
Рекомендована література: 
  1. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт та магістерських кваліфікаційних робіт (проектів) для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» / Укл. Є.В. Крикавський, Н.І. Чухрай, Н.В. Чорнописька, Р.Патора. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. — 44 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Захист магістерської кваліфікаційної роботи (100%)
Мова навчання: 
українська