Захист електричних мереж з ізольованою нейтраллю

Код модуля: 
ЕСМ_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 135 (кредитів ЄКТС — 4,5); аудиторні години — 80 (лекції — 32, лабораторні заняття — 16, практичні заняття — 32)
Лектори: 
асистент Базилевич Микола Володимирович
Результати навчання: 
знати:
 • фізичні процеси, що мають місце в мережах 6÷35 кВ;
 • вплив способу заземлення на процеси в мережі;
 • недоліки пристроїв захисту та сигналізації на електромеханічній елементній базі;
 • принципи побудови захистів від однофазних замикань на землю (ОЗЗ);
 • принципи роботи систем діагностування стану кабельної ізоляції і захисту приєднань за ОЗЗ на основі мікропроцесорної елементної бази;
 • можливості комп’ютеризованої підстанції чи РП;
вміти:
 • визначати струм замикання на землю в мережах 6-35 кВ;
 • вибрати заземляючий пристрій та спосіб його підключення;
 • вибирати пристрої діагностування та захисту за ОЗЗ;
 • оцінити можливості пристроїв різних виробників;
 • аналізувати процеси за наявними осцилограмами.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Цифрові пристрої релейного захисту і автоматики;
 • кореквізити: Перспективні напрями розвитку систем захисту й автоматики
Зміст навчального модуля: 
Мережа з ізольованою нейтраллю. Векторні діаграми мережі за усталеного режиму та режиму ОЗЗ. Компенсація струмів замикань на землю. Резистивне уземлення нейтралі. Причини пошкоджуваності мереж з ізольованою нейтраллю. Визначення величини струму замикання на землю. Існуючі пристрої релейного захисту та сигналізації за ОЗЗ. Спосіб «Проб та помилок» визначення приєднання з ОЗЗ. Способи визначення місця пошкодження кабеля. Ремонт кабеля. Вплив виду заземлення нейтралі на функціонування захистів і сигналізації за ОЗЗ. Цифрові пристрої релейного захисту. Основні блоки типового цифрового пристрою. Переваги і недоліки цифрових захистів. Групові захисти. Реалізація реєстрації доаварійного режиму. Комп’ютеризація підстанції чи розподільчої устави. Мікропроцесорна система діагностування стану кабельної ізоляції і захисту приєднань секції шин 6-35 кВ «Альтра». Фізичні процеси «псуття» ізоляції під дією швидкозмінних перенапруг. Особливості процесів в кабелях зі зшитого поліетилену.
Рекомендована література: 
 1. Гловацкий В.Г., Пономарев И.В.. Современные средства релейной защиты и автоматики сетей. — Издательство ЭНЕРГОМАШВИН, 2006.
 2. Шуин В.А., Гусенков А.В. Защиты от замыканий на землю в электрических сетях 6-10 кВ. — М.: НТФ «Энергопрогресс», 2001. — 104 с.
 3. ГКД 34.20.172-95 Типова інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю в електричних мережах 6 — 35 кВ. — К.: НДІ Енергетики, 1998 .
 4. Кідиба В.П. Шелепетень Т.М. Захист ліній електропересилання. — Львів.: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004.
 5. Цапенко Е.Ф. Замыкания на землю в сетях 6-35 кВ. — М.: Энергоатомиздат, 1986. — 104 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, виконання індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт — РГР), самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
екзамен за результатами поточного контролю (ПК) та екзаменаційного контролю (ЕК):
 • поточний контроль — 30%, у т.ч. письмові звіти з лабораторних робіт — 15%, тематичний контроль знань — 5%, письмовий звіт з індивідуального завдання (РГР) — 10%;
 • екзаменаційний контроль — 70%, у тому числі письмова компонента — 65%, усна компонента — 5%
Мова навчання: 
українська