Захист інформації в комп’ютерних системах

Код модуля: 
ЕОМ_6042_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 56 (лекції — 28, практ. — 14, лабор. — 14)
Лектори: 
доц. Морозов Юрій Васильович
Результати навчання: 
 • знати концептуальні питання та багатогранність проблеми захисту інформації;
 • вміти застосовувати різноманітні методи, які необхідні для захисту інформації та адаптувати її для протидії стратегії порушника.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Системне програмування;
 • Архітектура комп’ютерів.
кореквізити:
 • Проектування засобів захисту інформації в комп’ютерних мережах.
Зміст навчального модуля: 
Захисні перетворення даних: методологія і реалізація. Захист інформації в комп’ютерних системах. Захист інформації в комп’ютерних мережах, стратегія планування / імплементації захисних заходів.
Рекомендована література: 
 1. Столлингс В. Криптография и защита сетей: принцип и практика. 2- изд: Пер. с агл. — М.: Издат.дом «Вильямс», 2001.
 2. Гундарь К.Ю., Гундарь А.Ю., Янишевский Д.А. Захист інформації в комп’ютерних системах. — К.: «Корнійчук», 2000.
 3. Бергуляк І.Я. Класичні методи криптування. — Львівський універс., 1997.
 4. Вербицький О.В. Вступ до криптології. — Львів: Львівський універс., 1998.
 5. Ємець В., Мельник А., Попович Р. Сучасна криптографія. Основні поняття. — Львів: БаК, 2003.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (70 %): контрольний захід, залік.
Мова навчання: 
українська