Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах

Код модуля: 
ЗІ_6091_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 16; лаб. роб. — 32)
Лектори: 
к.т.н., доцент Піскозуб Андріан Збігневич
Результати навчання: 
 • Знати основні методи, алгоритми і засоби забезпечення конфіденційності, цілісності і справжності інформації в інформаційно-комунікаційних системах.
 • Вміти застосовувати положення теорії і методи захисту інформації при розробленні та впровадженні інформаційно-комунікаційних систем.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Комп’ютерні мережі,
 • Операційні системи
Зміст навчального модуля: 
Сучасні методи захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах, особливості їх апаратної та програмної реалізацій, принципи побудови та використання програмних та програмно-апаратних засобів для захисту програмного забезпечення та іншої інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Види загроз інформації в комп’ютерних мережах; основні протоколи безпеки; основні програмні засоби захисту інформації в комп’ютерних мережах; основні апаратні засоби захисту інформації в комп’ютерних мережах; засоби організації розмежування доступу комп’ютерних мережах; методи та засоби захисту програмного забезпечення; захист програмного забезпечення шляхом блокування доступу до комп’ютера; системи безпеки основних операційних систем (ОС).
Рекомендована література: 
 1. Мельников В.В. Защита информации в компьютерных системах. — М.: Финансы и статистика, 1997.
 2. Кр. Касперски Техника сетевых атак — М.: СОЛОН-Р, 2001.
 3. Мак-Клар С., Скембрей Д. Секреты хакеров. Безопасность сетей — готовые решения — М.: «Вильямс», 2001.
 4. Хатч Б., Ли Дж., Курц Дж. Секреты хакеров. Безопасность Linux — готовые решения — М.: «Вильямс», 2001.
 5. Лукацкий А. Обнаружение атак — Спб.: Питер, 2001.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт,
 • Підсумковий контроль (70 %, іспит).
 • Підсумковий контроль (100 %, курсова робота).
Мова навчання: 
українська