Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи

Код модуля: 
АП_6040_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Лектори: 
к.арх., доц.Данчак Ігор Остапович, к.арх., доц.Рочняк Юрій Альфредович, ст. викл. Якубовський В’ячеслав Броніславович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати методи обґрунтування соціальної відповідності, функціональної доцільності, раціональності архітектурного задуму та вибору головної композиційної ідеї, принципи вербальної презентації архітектурного проекту, прийоми мультимедійного супроводження виступу Особливу увагу необхідно приділити розробці.
  • уміти обґрунтовувати свою позицію, представляти та коментувати основні елементи архітектурного проекту, відповідати на оставлені запитання
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійна робота
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: проектування інтер’єру, технологія архітектурно-проектного процесу
  • кореквізити: теорія і практика сучасних архітектурних форм
Зміст навчального модуля: 
Обґрунтування теми проекту: актуальність теми, значення вирішення проблеми для розвитку регіону, характеристика програми проектування, вихідних даних для проектування і додаткових умов проектування. Основний зміст доповіді: аналіз вітчизняного та закордонного досвіду вирішення подібних проектних завдань; аналіз ситуації проектування; розкриття основних принципів містобудівельного, об’ємно-планувального та архітектурно-конструктивного вирішення архітектурного об’єкту; техніко-економічні показники; висновки.
Рекомендована література: 
  1. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования. — М.: Стройиздат, 1982.
  2. Ландшафтная архитектура / под ред. Родичкина И.Д .- Киев.: Будівельник, 1990.
  3. Раннев В.Р. Интерьер. — М.: Высш. шк., 1987. — 232 с.
  4. Лінда С.М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд. — Львів.: НУ «Львівська політехніка», 2009
  5. Яргина З.Н. Хачатрянц К.К. Социальные основы архитектурного проектирования. — М.: Стройиздат, 1990 — 343с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль (100%): доповідь
Мова навчання: 
українська