Загальна та неорганічна хімія

Код модуля: 
ХТНР_6011_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 360; аудиторні години — 192; в т.ч. лекції — 96 год., лабораторні заняття — 96 год.; кількість кредитів ЄКТС — 12
Лектори: 
проф. Яворський В.Т., проф. Калимон Я.А., доц. Оленич Р.Р.
Результати навчання: 
  • формування сучасного уявлення про речовину і перетворення речовин, засвоєння основних законів і теорій хімії,
  • оволодіння технікою хімічних розрахунків,
  • вироблення навиків та вмінь самостійного виконання дослідів і узагальнення експериментальних фактів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
фізика, вища математика
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття і терміни хімії. Основні закони хімії. Будова атома. Періодичний закон і періодична система елементів. Хімічний зв’язок. Енергетика хімічних процесів. Кінетика хімічних процесів. Хімічна рівновага. Властивості розчинів неелектролітів і електролітів. Теорія електролітичної дисоціації. Гідроліз солей. Окисно-відновні процеси. Електрохімія. Корозія металів. Комплексні сполуки. Загальна характеристика s-,p-,d-,f-елементів та фізичні і хімічні властивості їх сполук
Рекомендована література: 
  1. Яворський В.Т. Основи теоретичної хімії: Підручник. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка». 2008. — 348 с.
  2. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. — К. Вид-во «Перун». 1998. — 480 с.
  3. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. — М.: Высш. шк., 1988. — 640 с.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — екзамени
Мова навчання: 
українська