Загальна психологія, частина 3

Код модуля: 
ППСУ_6018_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, практ. — 32 ), сам. роб. — 56 год.
Лектори: 
к. психол.н., доц. Романець З.О.
Результати навчання: 
 • знати характеристики емоційної сфери особистості;
 • знати зміст теорії діяльності, структуру і види діяльності;
 • знати характеристики мотиваційної сфери особистості;
 • знати основні сучасні теорії мотивації;;
 • знати характеристики вольової сфери особистості;
 • знати характеристики різних типів темпераменту, характеру, здібностей;
 • уміти застосовувати знання психологічних закономірностей на практиці, аналізувати загальні закономірності і механізми психіки;
 • уміти діагностувати різні властивості особистості, працювати з науковою літературою з психології.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • Анатомія і фізіологія людини.
кореквізит:
 • Соціальна психологія.
Зміст навчального модуля: 
Емоційна сфера особистості. Теорія діяльності, структура і види діяльності.
 • Мотиваційна сфера особистості.
 • Вольова сфера особистості.
 • Загальні характеристики і теорії особистості.
 • Характеристики, типи і властивості темпераменту.
 • Психологія характеру. Типологія, структура.
 • Характеристики здібностей.
Рекомендована література: 
 1. Варій М.Й. . Психологіяя особистості. — К.: Центр учбової літератури, 2008.
 2. Максименко.С.Д.Психологія.— К.: Центр учбової літератури, 2008.
 3. Психологія /За ред.Ю.Л. Трофімова. — К., 1999.
 4. Савчин М.В. Психологія. — К.: Академвидав, 2011.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (40%);
 • Тестовий контроль (40%), усне опитування (20%);
 • Підсумковий контроль (100 %,іспит).
Мова навчання: 
українська