Загальна методика експертного дослідження

Код модуля: 
КПП_8005_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 32 ( лекції — 16, практ. — 16), сам. роб. — 58
Лектори: 
Асистент Кулинський Р.І.
Результати навчання: 
 • Знати основи теорії криміналістичної ідентифікації та діагностики;
 • Знати види експертної ідентифікації, а також об’єкти і судові експертизи, що їм відповідають;
 • Знати предмет і завдання судової експертизи;
 • Знати об’єкти судової експертизи;
 • Знати зразки для експертного дослідження;
 • Знати правила формулювання запитань експерту;
 • Знати правила пакування і транспортування об’єктів;
 • Знати стадії судово-експертного дослідження;
 • Знати основні методи і методики судової експертизи;
 • Знати форми висновків експерта;
 • Знати порядок проведення та оформлення експертних досліджень;
 • Вміти орієнтуватись в чинному законодавстві України, щодо судової експертизи;
 • Вміти правильно оцінювати поняття виділення конкретного об’єкта із сукупності об’єктів по заданому комплексу ознак;
 • Вміти виділяти характерні властивості об’єкта, що дозволяють відрізнити його від інших об’єктів;
 • Вміти оцінювати механізм виникнення слідів, які мають значення для розслідування злочину або розгляду кримінальної справи;
 • Вміти правильно розрізняти ідентифікуючі та ідентифіковані об’єкти.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Експертний висновок
 • Судові експертизи в структурі судово-експертної діяльності
Зміст навчального модуля: 
 • Основи теорії криміналістичної ідентифікації та діагностики;
 • Види експертної ідентифікації, а також об’єкти і судові експертизи, що їм відповідають;
 • Предмет і завдання судової експертизи. Об’єкти судової експертизи;
 • Зразки для експертного дослідження. Правила формулювання запитань експерту. Правила пакування і транспортування об’єктів;
 • Стадії судово-експертного дослідження;
 • Основні методи і методики судової експертизи;
 • Форми висновків експерта;
 • Порядок проведення та оформлення експертних досліджень.
Рекомендована література: 
 1. Щербаковський М.Г. Призначення та провадження судових експертиз, — Х., 2011.;
 2. Експертизи у судовій практиці, — К., «Юрінком Інтер», 2005;
 3. Судово-експертна діяльність, Довідник для експертів, — Київ, 2002;
 4. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.А., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Заслуженного деятеля науки Росийской Федерации, професора Р.С. Белкина — М.: Издательство НОРМА, 2001. 990 с.
 5. Артамонов И.И., Порубов Н.И., учебно-наглядное пособие «Советская криминалистика», — Минск, 1977, 208 с.
 6. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. — М., 1984.
 7. Криминалистика: Учебник / Под ред. Р.С. Белкина. — М.: Юрид. лит., 1986. — 544 с.
 8. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — Х.: Консум, Основа, 1999.— 416с.
 9. Криминалистика: Учеб. для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина — М.: Высш. шк., 2000. — 672с.
 10. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. — СПб.: Изд-во «Лань», 2001. — 928с.
 11. Курс криминалистики / И.С. Андреев, Г.И. Грамович, Н.И. Порубов; под.ред. Н.И. Порубова. — Мн.: Выш.шк., 2000. — 335с.
 12. Клименко Н.И., Кириченко А.А. Криминалистика как наука и учебная дисциплина. — Днепропетровск, 1994.
Форми та методи навчання: 
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
 • Підсумковий контроль (70 %, залік)
Мова навчання: 
українська