Загальна екологія та неоекологія

Код модуля: 
ЕОНС_6016_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 225; аудиторні години — 112; в т.ч. лекції — 64 год., лабораторні заняття — 32 год.; практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 7,5
Лектори: 
доц. Нагурський О.А.
Результати навчання: 
вивчення основних законів та закономірностей існування живих організмів у взаємозв’язку між собою та неживою природою на різних рівнях їх організації, впливів на них результатів господарської діяльності людини
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
біологія
Зміст навчального модуля: 
Предмет, визначення та завдання екології. Екологічні явища, стани та процеси. Факторіальна енкологія. Екологія популяцій. Біоценологія. Біогеоценологія. Біосферологія. Спеціальні аспекти екології.
Рекомендована література: 
  1. Реймерс Н.Ф. Природопользование. М., 1990, 637с.
  2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань. К.,Либідь, 1992.
  3. Злобін Ю.А. Основи екології. К., В-во «Лібра», 1998., 248 с.
  4. Кучерявий В.П. Екологія, Львів, в-во «Світ», 2000, 499 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, контрольна робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік, екзамен
Мова навчання: 
українська