Загальна біотехнологія

Код модуля: 
ТБСФБ_6019_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 240; аудиторні години — 128; в т.ч. лекції — 64 год., лабораторні заняття — 48 год.; практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 8
Лектори: 
ст. викл. Русин І.Б.
Результати навчання: 
формування знань про основні промислові штами мікро¬організмів, методи їх селекції, основні методи виробничого культивування, типи кінцевих продуктів та специфіку їх отримання, використання мікроорганізмів на основних біотехнологічних виробництвах
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
загальна мікробіологія і вірусологія, молекулярна біологія
Зміст навчального модуля: 
Промислові штами мікроорганізмів. Методи селекції. Середовища культивування. Особливості отримання кінцевих біопродуктів. Поняття про застосування мікроорганізмів у біотехнологічному виробництві харчових продуктів, первинних та вторинних метаболітів, ферментів, ентомопатогенних препаратів та біодобрив, біосенсорів, еубіотиків, біополімерів, кормового білка, біопалива, гетерологічних білків, мікробній трансформації, біогеотехнологіях, екобіотехнології.
Рекомендована література: 
  1. Бирюков В.В. Основы промышленной биотехнологии: Учебное пособие для вузов. — М.: Колос, 2004. — 296 с.
  2. Глик Бернард, Пастернак Джек. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение / (Пер. с англ). — М.: Мир, 2002. — 590с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (80%) — екзамен
Мова навчання: 
українська