Загальна біологія

Код модуля: 
ТБСФБ_6084_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 135; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3,5
Лектори: 
ст. викл. Комаровська-Порохнявець О.З.
Результати навчання: 
формування уявлень про життєдіяльність живих організмів на всіх рівнях морфологічної та функціональної організації живих систем, ознайомленням з різноманітністю представників царств рослин, тварин, грибів і дроб’янки, засвоєння основних теорій походження і еволюції органічного світу
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
загальна та неорганічна хімія
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття і терміни біології. Рівні структурної і функціональної організації живих організмів. Загальні уявлення про клітинні і неклітинні форми життя. Основи цитології. Типи живлення організмів Використання енергії організмами. Транспорт води і поживних речовин в організмі. Координація і регуляція функцій у живих організмів. Екскреція і осморегуляція у організмів. Форми розмноження організмів. Різноманітність життя на Землі: гриби, рослини і тварини. Теорія еволюції.
Рекомендована література: 
  1. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3-х томах. — М.: Мир, 1990.
  2. Довідник з біології/ За ред. К.М.Ситника. — К.: Наукова думка, 1998.- 683с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30 %) — контрольна робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська