Юридичний супровід бізнесу

Код модуля: 
ППП_6049_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: 60 (кредитів ЄКТС: 2); аудиторні години: 24 год., лекції: 8 год., практичні: 16 год.
Лектори: 
ст. викл. Галаджун Зоряна Володимирівна
Результати навчання: 
 • Знати: організаційно-правові форми здійснення підприємницької діяльності; Організаційні та майнові права власника, засновника; Порядок ведення переговорів з банком, кредитором, партнером, колектором; Органи, які мають право на перевірку певних аспектів господарської діяльності.
 • Вміти застосовувати набуті знання при створенні , перереєстрації та ліквідації підприємства; складати основні господарські угоди та давати їм правову оцінку; Приймати та звільняти найманих працівників; Представляти свої інтереси особисто або через представника у судах всіх інстанцій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізит:
 • Правознавство
Зміст навчального модуля: 
Поняття та форми власності в Україні. Порядок створення, державної реєстрації, ліквідації підприємства. Складання господарсько-правової документації , її правова експертиза . Порядок прийняття, оформлення та звільнення найманих працівників. Кадрова документація. Претензійна робота. Порядок розгляду спорів. Представництво в суді. Банкрутство та ліквідаційна процедура. Внутрішній аудит. Фінансовий контроль: види, органи, права, робота з результатом.
Рекомендована література: 
 1. Битяк Ю.П. Адміністративне право. — Харків, 2000.
 2. Господарський кодекс України. — К., 2009. — Атіка. — 187 с.
 3. Зобов`язальне право. Теорія і практика. Навч. Посіб. /За ред. О.В.Дзери. — К.. 1998.
 4. Карпенко Д.О. Трудове право України. — К., 1999.
 5. Лемак В.В. Основи правознавства. Матеріали до тестів. — Ужгород, 2000.
 6. Правознавство. Навчальний посібник / за ред. В.В.Копейчикова. — К., 1998.
 7. Прокопенко В.І. Трудове право. — К., 1996.
 8. Старцева О.В. Підприємницьке право. Навчальний посібник.— К.: Істина, 2007. — 208 с.
 9. Цивільне право України / Підручник. За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. — К.: 1999.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль: (40%): усне опитування, виступи на практичних заняттях, контрольна робота.
 • Підсумковий контроль: (60%, диференційований залік): підсумкова залікова комплексна контрольна робота (тестові завдання, теоретичні питання).
Мова навчання: 
українська