Юридичний супровід бізнесу

Код модуля: 
ППСУ _6035_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: 60, кредитів ЄКТС: 2, аудиторні години: 21, лекції: 7, семінари: 14.
Лектори: 
Горохівська Т. М.
Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати:
 • нормативну базу та порядок діяльності юридичної служби на підприємстві;
 • основи ведення договірної роботи на підприємстві;
 • основи ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві;
 • дії по захисту юридичних та фізичних осіб від неправомірних дій фізичних та юридичних осіб;
 • адміністративні, господарсько-правові та кримінальні аспекти відповідальності підприємця.
Підготовлений фахівець повинен вміти:
 • складати господарсько-правову документацію;
 • складати претензію та обраховувати ціну претензії;
 • складати позовну заяву, відзив на позовну заяву та обраховувати ціну позову;
 • аналізувати чинне законодавство та на основі проведеного аналізу вносити зміни в юридичну документацію з метою усунення прогалин в роботі підприємства.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Державна політика та правове регулювання в галузі.
Зміст навчального модуля: 
 • Юридична служба на підприємстві.
 • Дговірно-правова робота на підприємстві.
 • Організація претензійно-позовної роботи.
 • Цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність підприємця.
Рекомендована література: 
 1. Болотіна Н. Б., Чанишева Г.І. Трудове право України. — К., — 2001. — «Знання». — 564 с.
 2. Господарський кодекс України. — К., 2009. — Атіка. — 187 с.
 3. Господарське право: Навчальний посібник. /М. М. Мандриковський// — К.: «ВД «Професіонал», 2007. — 256 с.
 4. Зобов’язальне право. Теорія і практика. Навчальний посібник /За ред. О. В. Дзери. — К. — 2001.
 5. Лемак В. В. Основи правознавства. Матеріали до тестів. — Ужгород, 2000.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль: (40 %) усне опитування, виступи на семінарах, тести.
 • Підсумковий контроль: (60 %, іспит) модульна робота (тестові завдання, теоретичні питання).
Мова навчання: 
українська