Юридична деонтологія

Код модуля: 
ТФП_6008_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 16, практ. — 16); самостійна робота — 28
Лектори: 
доц., к.ю.н. Чорнобай О.Л.
Результати навчання: 
 • знати основні тенденції розвитку юридичної деонтології, правові явища, культурологічні концепції у праві, місце і роль юриста у суспільстві;
 • знати чинники та фактори, які визначають модель сучасного юриста, як в нашій державі так і в інших державах;
 • знати вимоги, які ставляться до особи юриста в незалежній демократичній Україні, причини неправомірної поведінки юристів, проблеми створення професійно-етичного кодексу юриста, ставлення громадськості до юристів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Немає
Зміст навчального модуля: 
 • принципи, функції та компоненти юридичної деонтології;
 • деформація моральної та професійної (правової) свідомості у працівників юридичних професій;
 • аспекти духовно-національного почуття юриста;
 • аспекти морально-правового почуття юриста;
 • аспекти психолого-естетичного почуття юриста;
 • аспекти професійного почуття юриста.
Рекомендована література: 
 1. Сливка С.С. Юридична деонтологія : [підручник]. — Вид. 4-те. — Київ.: Атіка, 2013. — 296 с.
 2. Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності): Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. — К.: Знання, 2006. — 487 с.
 3. Лозовой В.О., Петришин О.В. Професійна етика юриста. — Харків: Право, 2004. — 176 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль на практичних заняттях (40 %);
 • контрольна робота (60 %);
 • підсумковий контроль (60 %).
Мова навчання: 
українська