Європейська організація судово-експертних установ

Код модуля: 
КПП_8004_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 16, практ. — 16 ) сам. робота — 28
Лектори: 
к.х.н., асист. Гончар Н.Б.
Результати навчання: 
 • знати головні завдання міжнародного співробітництва та вміти визначити коло своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням вимог міжнародних стандартів щодо здійснення судово-експертної діяльності;
 • знати організаційно-правові заходи вступу до міжнародних судово-експертних установ, вміти обґрунтовувати та забезпечити виконання у повному обсязі заплановані заходи щодо вступу в Європейську мережу судово-експертних установ;
 • уміти проводити порівняльний аналіз організаційно-управлінських заходів щодо проведення судових експертиз;
 • уміти приймати рішення щодо реалізації результатів співпраці з міжнародними організаціями.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізити:
 • криміналістика
Зміст навчального модуля: 
 • правові основи міжнародного наукового співробітництва судово-експертних установ України;
 • європейська мережа судово-експертних установ;
 • структура та принципи діяльності Європейської організації судово-експертних установ;
 • організаційні заходи вступу до Європейської організації судово-експертних установ;
 • функціонування суб’єктів в системі Європейської організації судово-експертних установ;
 • перспективи розвитку судово-експертних установ Міністерства Юстиції України в аспекті вступу до Європейської системи ENFSI;
 • шляхи розвитку судово-експертних установ МВС України в контексті взаємодії з Європейськими Експертно-криміналістичними установами.
Рекомендована література: 
 1. Судова експертиза: нормативно правове регулювання та наукові коментарі: Навчально-довідковий посібник. — Харків: TOB «Одіссей», 2004. — 448 с.
 2. European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) — Європейська мережа судово-експертних установ.
 3. Guidelines for Forensic Science Laboratories [Електронний ресурс]. http://www.ilac.org/documents/g19_2002.pdf. — 22.11.2009.
 4. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник / М.В. Салтевський . — К.: Кондор, 2005. — 588 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
 • Підсумковий контроль (70 %, залік)
Мова навчання: 
українська