Євромаркетинг

Код модуля: 
МЛ_8
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 год. (кредитів ЕCTS — 4); аудиторні години — 64 (лекції −32, практичні — 32)
Лектори: 
д. е. н., професор Мних О. Б.
Результати навчання: 
знати:
 • форми маркетингу на європейському ринку, сучасні тенденції його розвитку; методи вивчення економічного, соціально-культурного, політико-правового середовища;
 • підходи до вибору зарубіжних ринків; методику проведення маркетингового дослідження на європейському ринку;
 • формування міжнародного маркетингового комплексу; особливості вибору маркетингової політики.
уміти:
 • орієнтуватися в європейському економічному, політико-правовому та соціокультурному середовищах для правильного формування комплексу міжнародного маркетингу;
 • уміти самостійно досліджувати та аналізувати закордонні ринки, а також обирати правильну маркетингову стратегію в умовах загострення конкуренції.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • маркетинг.
кореквізит:
 • торгівельна логістика,
 • міжнародна логістика.
Зміст навчального модуля: 
Економічне середовище маркетингу на європейському ринку. Європейське політико-правове середовище. Соціокультурне середовище європейського маркетингу. Міжнародні маркетингові дослідження. Аналіз міжнародної конкуренції. Маркетингова товарна та політика ціноутворення на європейському ринку. Збутова політика в європейському маркетингу. Міжнародні канали розподілу продукції. Комунікаційна політика на європейському ринку. Управління євромаркетингом.
Рекомендована література: 
 1. Моргунов В. И. Международный маркетинг: учебное пособие / В. И. Моргунов ; под ред. Л.П.Дашкова. — 3-е изд. — М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. — 152 с.
 2. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник / За редакцією Л.А. Мороз. — 2-е вид. — Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2005. — 244 с.
 3. Сорока М.В. Міжнародний маркетинг: конспект лекцій для студентів базового напряму 6.030503 «Міжнародна економіка» та спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» усіх форм навчання / Укл.: Сорока М.В. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. — 84 с.
 4. Черномаз П.О. Міжнародний маркетинг: навч. посіб. — К.: Академвидав, 2010. — 272 с.
 5. Мозговий О.М. Товарна політика і планування товару в міжнародному маркетингу. — К.: КДЕУ, 1995.
 6. Пахомов С.Б. Международный маркетинг, от работы зарубежных фирм. — М.: Издательский центр «Анкил», 1993.
 7. Котлер Ф. Управление маркетингом: Пер. с англ. — М.: Эко1999.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20 %): розв’язування задач, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (80%, екзамен): модульний і семестровий контроль.
Мова навчання: 
українська