Якість програмного забезпечення та тестування

Код модуля: 
ПЗ_6054_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 70 (лекції — 28, лаб. роб. — 28, практ. заняття — 14)
Лектори: 
к.т.н. Білас Орест Євгенович
Результати навчання: 
 • знати критерії оцінки якості програмних засобів; методологію тестування алгоритмів, обчислювальних процесів та програмних засобів; методологію верифікації програмних засобів;
 • вміти розробляти схеми і алгоритми чисельних експериментів; складати тестові випадки та плани тестування; писати тестові скрипти для автоматизованого тестування; користуватись програмними системами для тестування та верифікації програмних засобів різних класів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Основи програмної інженерії,
 • Конструювання програмного забезпечення
кореквізити:
 • Безпека програм і даних
Зміст навчального модуля: 
Поняття якості програмного забезпечення. Характеристики якості ПЗ. Стандарт якості ПЗ ISO 9126. Основні поняття тестування. Задачі і види тестування ПЗ. Статичне та динамічне тестування. Критерії вибору тестів. Вимоги до ідеального критерію тестування. Класи критеріїв тестування. Оцінка відтестованості проекту: метрики і методика інтегральної оцінки. Модульне й інтеграційне тестування. Методи проектування тестових шляхів. Монолітна та інкрементна збірка модулів. Інтеграційне тестування і його особливості для об’єктно-орієнтованого програмування. Системне тестування. Види системного тестування. Тестування продуктивності, навантажувальне та стресове тестування.
Рекомендована література: 
 1. Білас О.Є. Верифікація і тестування програмного забезпечення. Конспект лекцій. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008.
 2. Липаев В. В. Проектирование программних средств. — М.: Вища школа, 1990.
 3. Макгрегор Дж, Сайкс Д. Тестирование объектно-ориентированного программного обеспечения. — К: Диасофт, 2002. — 432 с.
 4. Канер С., Фолк Дж., Нгуен Енг. Тестирование программного обеспечения. — К: ДиаСофт, 2000. — 544 с.
 5. Standard for Software Verification and Validation Plans(ANSI/IEEE standard 1012-1986).
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70 %, іспит)
Мова навчання: 
українська, англійська