Ядерні енергетичні установки

Код модуля: 
ТТЕС_6087_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 ( кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ. — 16)
Лектори: 
доцент, к.фіз.-мат.н. Кузик Мирон Петрович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати роботу ядерного реактора, схеми і склад обладнання ЯЕУ, теплоносії та робочі тіла ЯЕУ , теплообмінні апарати ЯЕУ, машинне та допоміжне обладнання ЯЕУ;
  • вміти проектувати теплову частину ЯЕУ, вибирати та експлуатувати основне та допоміжне обладнання і аналізувати його технічний стан
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: Вища математика, Фізика, Хімія
  • кореквізити: Технічна термодинаміка, Тепломасообмін
Зміст навчального модуля: 
Схеми і склад обладнання ЯЕУ. Фізичні основи будови та роботи ядерного реактора. Типи ядерних реакторів. Ядерне паливо. Сповільнювачі. Теплоносії та робочі тіла ЯЕУ. Теплові схеми ЯЕУ. Особливості теплових схем. Паротурбінні , газотурбінні та ЯЕУ з прямим перетворенням енергії в електричну. Теплообмінні апарати ЯЕУ. Парогенератори та деаератори. Машинне обладнання ЯЕУ. Трубопроводи, арматура та компенсатори тиску ЯЕУ. Допоміжні системи ЯЕУ. Системи аварійної зупинки. Системи підготовки теплоносіїв. Режими роботи ЯЕУ. Стаціонарні, перехідні та аварійні режими роботи. Системи регулювання ЯЕУ. Радіаційна безпека.
Рекомендована література: 
  1. М.В.Топольницький. Атомні електричні станції: Підручник для Вузів. — Львів: Видавництво «Бескид Біт» , 2005. — 524 с.
  2. Б.Г.Ганчев. Л.Л.Калишевский и др. Ядерные энергетические установки.—М.: Энергоатомиздат , 1990.- 629 с.
  3. Л.С.Стерман. Тепловая часть атомных электрических станций.-М.:Атомиздат, 1963.- 157 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%): усне опитування
  • Підсумковий контроль (80%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська