Взаємозамінність стандартизація та технічні вимірювання

Код модуля: 
ТМБ_6032_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин - 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години - 64 (лекції – 32, лабораторні роботи – 16, практичні заняття – 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Литвиняк Ярослав Мирославович
Результати навчання: 
 • знати методи забезпечення взаємозамінності, обґрунтованого вибору технічних вимог до точності виробів, метрологічного забезпечення технічних вимірювань, основи стандартизації, побудову та використання єдиної системи допусків і посадок і основних норм взаємозамінності.
 • уміти аналізувати вплив відправних показників на функціональну точність виробів, розраховувати і обґрунтовано призначати технічні вимоги до точності деталей та посадок у типових з’єднаннях і їх складових частинах машин, вибирати методи і засоби контролю, системно аналізувати і вирішувати основні задачі з управління якістю продукції.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • деталі машин,
 • технологія конструкційних матеріалів,
 • технологічні основи машинобудування.
Зміст навчального модуля: 
Розміри та з’єднання в машинобудуванні, взаємозамінність, стандартизація, методи та засоби контролю гладких циліндричних, різьбових, гладких конічних з’єднань і кутів, параметри точності виготовлення деталей їх нормування, методи і засоби контролю відхилень форми і розташування, допуски і посадки деталей під час встановлення підшипників кочення, основні норми взаємозамінності, стандартизація точності, методи та засоби контролю зубчастих коліс та передач, шпонкових та шліцьових з’єднань, розмірні ланцюги та методи їх розв’язування, основні поняття про метрологію та технічні вимірювання, науково-методичні основи стандартизації, якість промислової продукції, основні поняття сертифікації.
Рекомендована література: 
 1. Базієвський С.Д., Дмитришин В.В. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Підручник. К.: Либідь, 2004. — 504 с.
 2. Боженко Л.І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні: Навч. посібник. Львів: Світ, 2003. — 328 с.
 3. Бичківський Р.В., Гамула П.Р. Метрологія, стандартизація управління якістю і сертифікація. Навч. посібник. Львів: Вид-во Нац. Університету «Львівська політехніка», 2004. — 536 с.
 4. Желязна А.О., Кирилович В.А. Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань: Навч. посібник. — Житомир: ЖІТІ, 2002. — 616 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Потоковий контроль (20%): контрольні роботи, письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (80%, екзамен): тестування, модульний контроль.
Мова навчання: 
українська