Високовольтні електричні апарати та основи їх проектування

Код модуля: 
ЕМА_6030_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — ) аудиторні години — 48 (лекції — 32, лабораторні — 16)
Лектори: 
к.т.н., Гладкий Володимир Миколайович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати призначення та принцип дії різних типів високовольтних електричних апаратів.
 • уміти проектувати різноманітні високовольтні електричні апарати.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
електричні апарати, електричні машини
Зміст навчального модуля: 
Контактні з’єднання у ВЕА. Ізоляція ВЕА. Трансформатори струму. Трансформатори напруги. Запобіжники. Реактори. Роз’єднувачі. Вимикачі.
Рекомендована література: 
 1. Электрические аппараты высокого напряжения. / Александров Г. Н., Борисов В. В., Иванов В. Л. и. др. — Л.: Энергоатомиздат, 1989. — 344 с.
 2. Залесский А. М. Электрические аппараты высокого напряжения. — М. — Л.: Госэнергоиздат, 1957. — 540 с.
 3. Справочник по электрическим аппаратам высокого напряжения. / Адоньев Н. М., Афанасьев В. В., Бортник И. М. и др. — Л.: Энергоатомиздат, 1987. — 544 с.
 4. Чунихин А. А., Жаворонков М. А. Аппараты высокого напряжения. — М.: Энергоатомиздат, 1985. — 432 с.
 5. Михайлов В. В., Расчет и конструирование высоковольтной аппаратуры. — М. — Л.: Госэнергоиздат, 1957.
 6. Сахаров П. В. Проектирование электрических аппаратов. — М.: Энергия, 1971. — 560 с.
 7. Панченко В. В. Расчет и конструирование электрических аппаратов высокого напряжения. — М.: Энергоатомиздат, 1991. — 247 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): контроль знань під час лабораторних занять;
 • підсумковий контроль – 80%.
Мова навчання: 
українська