Вишукування в землеустрої

Код модуля: 
КДТ_6010_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 32 год., лекційні заняття — 16 год., лабораторні заняття — 16 год. Самостійна робота — 76 год.
Лектори: 
доцент Котик З. О.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • засвоїти основні методи топографо-геодезичних, інженерно-геологічних, гідрологічних, грунтово-меліоративних, геоботанічних, гідрологічних та інших вишукувань;
 • вміти проводити обчислення плану контурів різними методами.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Нормативна та експертна оцінка землі та майна: грошова оцінка земель, грошова оцінка майна,
 • Законодавчі основи кадастру: земельне право,
 • Землевпорядне проектування: проектування с/г угідь, проектування земель населених пунктів.
Зміст навчального модуля: 
Загальні відомості про землевпорядні інженерні вишукування. Інженерно-геодезичні вишукування. Інженерно-геологічні та геоморфологічні вишукування. Грунтово-меліоративне вишукування. Агрохімічне вишукування грунтів, ціль, задачі. Методи вишукувань. Застосування матеріалів при розробці проектів з покращення родючості грунтів. Інженерно-гідрологічні вишукування. Землевпорядне вишукування для розробки проектів міжгосподарського землеустрою. Розробка проекту і перенос його в натуру догляд за системою запроектованих заходів.
Рекомендована література: 
 1. Справочник по землеустройству. Л. Я. Новаковский, В. М. Буленок, Ю. М. Вагин и др. ; под ред. Л. Я. Новаковского — изд. 3-е перераб. и доп. — К.: Урожай, 1989, 352 с.
 2. Экономика природопользования, под ред. Т. С. Хачатурова. М., 1991, 271 с.
 3. Землеустроительное проектирование. Под ред. М. А. Гендельсона — М.: Агропромиздат, 1986.
 4. Мецай М. А. Теоретичні основи землевпорядного проектування. Львів
.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульний контроль проводиться на 16 та 25 тижднях семестру.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська