Вишукування та проектування автомобільних доріг

Код модуля: 
АШ_6031_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 180 год.: лекції — 48 год.; практичні заняття — 32 год.; 5 кредитів ЕСTS.
Лектори: 
ст. викладач Карасьова Л. О.
Результати навчання: 
Формування необхідних знань з принципів техніко-економічного обґрунтування усіх елементів дороги на основі комплексного врахування її народно-господарського значення, природних умов та вимог, ефективності та безпеки автомобільних перевезень, а також вибору направлення дороги на місцевості і складання проектів будівництва і реконструкції автомобільних доріг, що забезпечить надійність її роботи. Надаються основні відомості з гідростатики та гідродинаміки, необхідні для гідравлічного розрахунку водоперепускних споруд. формування необхідних знань з проектування водовідводу на автомобільних дорогах та забезпечення стійкості земляного полотна.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, дистанційне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«
 • Інженерна геологія»,
 • «Дорожньо-будівельні матеріали»,
 • «Механіка грунтів»,
 • «Гідравліка, гідрологія та гідрометрія»,
 • «Інженерна геодезія».
Зміст навчального модуля: 
Роль автомобільних шляхів в транспортній системі. Елементи автомобільних доріг. Закономірності руху автомобілів по дорозі та вимоги до елементів доріг. Розміщення дороги в плані. Основні правила вибору напрямку траси. Природні умови, що впливають на роботу доріг. Джерела зволоження земполотна. Розрахунки штучних споруд. Проектування дороги в поздовжньому профілі. Поперечні профілі земляного полотна. Визначення об’ємів земляних робіт. Забезпечення безпеки руху на дорогах. Забезпечення міцності та стійкості земляного полотна. Влаштування та організація дорожнього водовідводу. Проектування штучних споруд для відведення поверхневої та ґрунтової води. Розрахунки стійкості земляного полотна. Методи забезпечення стійкості земляного полотна.
Рекомендована література: 
 1. Білятинський О. А., Заворицький В. Й., Старовойда В. П., Хом’як Я. В. 2. Проектування автомобільних доріг. : Підручник. У 2 ч. ч.1. — К.: Вища школа, 1997. — 518 с.: іл.
 2. Білятинський О. А., Старовойда В. П., Хом’як Я. В. Проектування автомобільних доріг. : Підручник. У 2 ч. ч.2. — К.: Вища школа, 1998. — 416с.: іл.
 3. Бабков В. Ф., Андреев О. В. Проектування автомобільних доріг. Підручник І-ІІІ. — М.: Транспорт, 1987.
 4. Автомобільні дороги: ДБН В. 2.3-4-2007. — К., 2007. — 115 с.
 5. В. С. Бойчук. Довідник дорожника. — Київ, «Урожай», 2002. — 558 с.
 6. Ксеноходов. Таблиці для проектування та розбивки клотоїдної траси автомобільних доріг. М.: Транспорт, 1981. — 320 с.
 7. Мітін Н. А. Таблиці для підрахунку об’ємів земляного полотна автомобільних доріг. М.: Транспорт, 1977. — 544 с.
 8. Мітін Н. А. Таблиці для розбивки горизонтальних та вертикальних кругових кривих і закруглень з перехідними кривими на автомобільних дорогах. М.: Недра. 1961. — 470 с.
 9. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Вишукування та проектування автомобільних доріг. Львів, 2002.
 10. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Вишукування та проектування автомобільних доріг». Львів, 2003.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль ( практичні заняття) — 30 балів, контрольні заходи — 70. Підсумковий контроль — екзамен.
Мова навчання: 
українська