Вища математика, частина 4

Код модуля: 
ОМП_6051_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 32, практичні зан. — 48)
Лектори: 
д.ф.-м.н., професор Ільків Володимир Степанович
Результати навчання: 
 • ознайомитись з основними поняттями теорії ймовірностей та математичної статистики
 • розробляти і досліджувати моделі різноманітних фізико-механічних та технологічних процесів використанням ймовірнісних (стохастичних) підходів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • лінійна алгебра (вища математика, ч. 1),
 • математичний аналіз (вища математика, ч. 2) ,
 • диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики (вища математика, ч.3).
кореквізити:
 • теорія ймовірностей та математичної статистики
Зміст навчального модуля: 
 • Аксіоматика теорії ймовірностей. Властивості ймовірностей.
 • Умовні ймовірності. Незалежні події.
 • Характеристичні і твірні функції. Закон великих чисел.
 • Випадкові вектори, випадкові функції.
 • Елементи математичної статистики.
Рекомендована література: 
 1. Білущак Г.І., Чабанюк Я.М. Теорія ймовірностей та математична статистика.
 2. Каленюк П.І., Ільків В.С., Нитребич З.М., Пукач П.Я. та ін. Теорія ймовірностей і математична статистика. — Львів: В-во «Львівська політехніка», 2005. — 240 с.
 3. Турчин В.М. Математична статистика в прикладах и задачах. — К.: КМК ВО, 1993. — 164 с.
 4. Шефтель З.Г. Теорія ймовірностей. — К.: Вища школа, 1994.
 5. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. — М.: Наука, 1973.
 6. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. — М.: Высшая школа, 1977.
 7. Рудавський Ю.К. Збірник задач з теорії ймовірностей. — Львів: В-во «Львівська політехніка». 2001.
 8. Агапов В.И. Задачник по теории вероятностей. — М.: Высшая школа. 1986. — 80 с.
 9. Гмурман В.Е. Руководство по решению задач по теории вероятностей и математической статистики. — М.: Высшая школа. 1979.
 10. М.И. Жалдак, А.Н. Квитко. Теория вероятностей с элементами информатики. — К.: Вища школа. 1989.
 11. Індивідуальні завдання з курсу «Теорія ймовірностей і математична статистика» для студентів факультету комп’ютерних технологій та факультету автоматики. — Львів: вид-во ДУ «ЛП», 1996.
 12. Смирнов В.И. Курс высшей математики. — М.: Наука, 1974.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): розрахункові роботи, усне опитування;
 • Підсумковий контроль (80 %, іспит): тестування.
Мова навчання: 
українська