Вища математика, частина 3 (Спеціальні розділи вищої математики)

Код модуля: 
ВМ_6029_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 52 (лекції — 32, практичні — 20)
Лектори: 
 • проф. Сухорольський Михайло Антонович,
 • доц. Чип Максим Миколайович.
Результати навчання: 
 • знати: основні теореми теорії функцій комплексної змінної та операційного числення;
 • уміти: застосовувати результати і методи теорії функції комплексної змінної для розв’язування задач комп’ютерних наук.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • вища математика, частина 1,
 • вища математика, частина 2;
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Елементарні функції комплексної змінної, їх диференціювання та інтегрування, теорія лишків та її застосування. Знаходження зображень оригіналів та знаходження оригіналів зображень. Основні рівняння математичної фізики.
Рекомендована література: 
 1. Овчинников П.Ф., Лисицьн В.М., Михайленко В.М. Вьісшая математика. — Киев: Выща школа, 1989.
 2. Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальньїе уравнения. Кратньїе интегральї. РядьІ. ФКП. — М.: Наука, 1981, 1985.
 3. Краснов М.Л., Кисилев А.Й., Макаренко Г.И. Функции комплексного переменного. Операционное исчисление. Теория устойчевости. — М: Наука, 1981.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): усне опитування, розрахункові роботи.
 • Підсумковий контроль (80%): екзамен.
Мова навчання: 
українська