Вища математика, частина 3 (Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики)

Код модуля: 
ВМ_6049_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 110 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 60 (лекції — 32, практичні — 16)
Лектори: 
к. ф.-м. н., доц. Вовк Мирослава Іванівна
Результати навчання: 
  • Знати: основні методи розв’язування диференціальних рівнянь та рівнянь математичної фізики, знати їх застосування, розв’язувати відповідні математичні задачі з доведенням розв’язку до практично задовільного результату (формули, числа, графіка, якісного висновку тощо).
  • Уміти: розв’язувати основні практичні задачі з курсу диференціальних рівнянь
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: лінійна алгебра та аналітична геометрія, математичний аналіз
  • кореквізит: теорія ймовірностей та математична статистика.
Зміст навчального модуля: 
Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики.
Рекомендована література: 
  1. Рудавський Ю.К., Понеділок Г.В., Микитюк О.А. та інші. Звичайні диференціальні рівняння. Навчальний посібник. — Львів,: Ліга-Прес. 2001. — 160 с.
  2. Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. — М.: Наука, 1981. — 448 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%): опитування на практичних заняттях, виконання домашніх завдань.
  • Підсумковий контроль (80%, іспит).
Мова навчання: 
українська