Вища математика, частина 3

Код модуля: 
ВМ_6048_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 216 (кредитів ЄКТС — 7) аудиторні години — 96 (лекції — 64, практичні — 32)
Лектори: 
доц. Чип Максим Миколайович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • Знати Дії над комплексними числами, заданими в алгебраїчній формі та в показниковій формі. Способи розвинення аналітичних функцій в степеневі ряди. Типи особливих точок однозначного характеру. Способи обчислення лишків. Властивості оригіналів та зображень. Застосування операційного числення. Основні теореми теорії ймовірностей та теорії випадкових процесів.
  • Уміти Виконувати дії над комплексними числами. Диференціювати та інтегрувати функції комплексної змінної. Розвивати аналітичні функції в степеневі ряди. Знаходити ізольовані особливі точки та обчислювати лишки в цих точках. Обчислювати інтеграли засобами теорії лишків. Розв'язувати звичайні диференціальні рівняння засобами операційного числення. Застосовувати результати та методи теорії ймовірностей та теорії випадкових процесів до розв’язування задач автоматизації виробничих процесів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
математичний аналіз
Зміст навчального модуля: 
Комплексні числа та дії над ними. Елементарні функції комплексної змінної. Диференціювання та інтегрування. Теорія лишків та її застосування. Властивості зображень та властивості оригіналів. Застосування операційного числення. Класичне означення ймовірності та його обчислення на основі застосувань основних теорем. Випадкові величини та закони їх розподілу. Випадкові процеси та їх характеристики.
Рекомендована література: 
  1. Функції комплексної змінної. Перетворення Фур’є та Лапласа. Під заг. ред. П.І. Каленюка, Л.О. Позикова. — Львів: Видавництво ДУ «Львівська політехніка», 1999.
  2. Сидоров Ю.В., Фсдорик М.В., Шабунин М.И. Лекции по теории функцій комплексного переменного. — М.: Наука, 1989.
  3. Мартиненко В.С. Операциоиное нечисленне. — К.: Вьіща школа, 1990.Математичний аналіз. Частина 1. Мохонько А. З. та ін. Львів, 2005 р.
  4. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А.- Теория вероятностей й ее инженерньїе приложения.- М.: Наука, 1988
  5. Рудавський Ю.К. та ін. Елементи теорії випадкових процесів.- Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2004.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%): опитування на практичних заняттях, виконання домашніх завдань, виконання РГР.
  • Підсумковий контроль (80%, іспит).
Мова навчання: 
українська