Вища математика, частина 3

Код модуля: 
ОМП_6012_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 96 лекції — 64, практ. — 32)
Лектори: 
 • к.ф.-м.н., доцент Салига Богдан Онуфрійович
 • к.ф.-м.н., доцент Пахолок Богдан Богданович
Результати навчання: 
 • володіти основними методами теорії диференціальних рівнянь, функцій комплексної змінної та операційного числення, теорії ймовірностей та математичної статистики
 • кваліфіковано використовувати отримані знання для дослідження професійних задач.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • елементарна математика,
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія,
 • диференціальне та інтегральне числення
кореквізити:
 • професійно орієнтовані дисципліни
Зміст навчального модуля: 
Звичайні диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики. Елементи теорії функцій комплексної змінної та операційного числення. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики.
Рекомендована література: 
 1. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика. К., 2001.
 2. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление для втузов. Т.1,2. — М.: Наука, 1985.
 3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. — М.: Высшая школа, 1977.
 4. Функції комплексної змінної. Перетворення Фурє та Лапласа. За ред. П.І.Каленюка. — Львів: Вид-во ДУ ЛП, 1999.
 5. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. Ч. 1,2. — М.: В.шк. 1986.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): усне опитування, розрахункова робота,
 • Підсумковий контроль (70 %, екзамен): тестування.
Мова навчання: 
українська, російська