Вища математика, частина 3

Код модуля: 
ВМ_6017_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні — 16)
Лектори: 
 • д. ф.-м. н., професор Мусій Роман Степанович,
 • д. ф.-м. н., професор Мохонько Анатолій Захарович,
 • к. ф.-м. н., доцент Томецька Світлана Іванівна,
 • к. ф.-м. н., доцент Квіт Роман Іванович,
 • к. ф.-м. н., доцент Сорокатий Микола Іванович.
Результати навчання: 
 • знати: основні теореми теорії ймовірностей і початкові положення математичної статистики;
 • уміти: знаходити ймовірності випадкових подій і обчислювати числові характеристики випадкових величин.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізити: вища математика, частина 1, вища математика, частина 2,
 • Кореквізити: моделювання технологічних процесів у будівництві.
Зміст навчального модуля: 
Випадкові події, випадкові величини, числові характеристики випадкових величин, закон великих чисел, точкові оцінки параметрів.
Рекомендована література: 
 1. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І., Савіна С.С. Теорія ймовірностей і математична статистика, частина І. Теорія ймовірностей. — К.: КНЕУ, 2005.
 2. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І., Савіна С.С. Теорія ймовірностей і математична статистика, частина ІІ. Математична статистика. — К.: КНЕУ, 2005.
 3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. — М.: Высшая школа, 1977.
 4. Шефтель З.Г. Теорія ймовірностей. — К.: Вища школа, 1977.
 5. Рудавський Ю.К., Костробій П.П. та інші. Збірник задач з теорії ймовірностей. — Львів: «Львівська політехніка», 2000.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20 %): усне опитування, розрахункові роботи.
 • Підсумковий контроль (80 %): екзамен.
Мова навчання: 
українська