Вища математика, частина 2

Код модуля: 
ОМП_6011_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 96 лекції — 64, практ. — 32)
Лектори: 
 • к.ф.-м.н., доцент Салига Богдан Онуфрійович
 • к.ф.-м.н., доцент Пахолок Богдан Богданович
Результати навчання: 
 • володіти основними методами диференціального та інтегрального числення
 • кваліфіковано використовувати отримані знання для дослідження професійних задач.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • елементарна математика,
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
кореквізити:
 • диференціальні рівняння,
 • теорія функцій комплексної змінної,
 • теорія ймовірностей та математична статистика
Зміст навчального модуля: 
Границя. Неперервність функції. Похідна та її застосування. Невизначений та визначений інтеграл. Застосування визначеного інтегралу до задач геометрії та фізики. Границя, неперервність та диференційованість функцій багатьох змінних. Числові, функціональні та степеневі ряди. Ряди Фур’є. Кратні, криволінійні, поверхневі інтеграли та їх застосування.
Рекомендована література: 
 1. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика. — К.: 2001.
 2. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление для втузов. Т.1,2. — М.: Наука, 1985.
 3. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. — М.: Наука, 1977.
 4. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. Ч. 1,2. — М.: В.шк. 1986.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): усне опитування, розрахункова робота,
 • Підсумковий контроль (70 %, екзамен): тестування.
Мова навчання: 
українська, російська