Вища математика, частина 2

Код модуля: 
ВМ_6024_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні — 16)
Лектори: 
ст. викл. Гіссовська Наталія Борисівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати: основні типи диференціальних рівнянь, методи обчислення ймовірностей випадкових подій і випадкових величин, закони розподілу та числові характеристики дискретних і неперервних випадкових величин.
  • уміти: опрацьовувати математичні моделі та пов’язувати їх з подальшою практичною діяльністю
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Вища математика, частина 1
Зміст навчального модуля: 
Диференціальні рівняння 1-го роду, Лінійні однорідні диференціальні рівняння 2-го порядку, Класичне означення ймовірності події. Умовна ймовірність. Теореми додавання та множення ймовірностей. Формула повної ймовірності. Формула Байєса. Послідовність незалежних дослідів. Схема Бернуллі, Випадкові величини. Елементи математичної статистики.
Рекомендована література: 
  1. Гмурман В.Е. Теория вероятности и математическая статистика. Высшая школа, 2002.
  2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятности и математической статистике. Высшая школа, 1999.
  3. Збірник задач з диференціальних рівнянь. Львів. Видавництво НУ «ЛП», 2001.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль(20%): усне опитування на практичних заняттях.
  • Підсумковий контроль (80%): іспит.
Мова навчання: 
українська