Вища математика, частина 2

Код модуля: 
ВМ_6011_С02
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 210 (кредитів ЄКТС — 7) аудиторні години — 116 (лекції — 64, практика — 48, МК — 4)
Лектори: 
к.т.н., доц. Дубецький Станіслав Антонович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати способи обчислення кратних, криволінійних інтегралів та їх застосування, умови збіжності числових та функціональних рядів, способи розв’язування диференціальних рівнянь першого та вищих порядків та систем диференціальних рівнянь;
  • вміти застосовувати одержані математичні знання для розв'язування задач з інших загальних та спеціальних дисциплін
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
диференціальне та інтегральне числення функцій однієї та кількох змінних
Зміст навчального модуля: 
Кратні та криволінійні інтеграли. Теорія поля. Числові та функціональні ряди. Ряди Фур’є. Диференціальні рівняння першого та вищих порядків. Система лінійних диференціальних рівнянь з постійними коефіцієнтами.
Рекомендована література: 
  1. Ляшко І.І. та ін. Диференціальні рівняння. К.:Вища шк., 1981.- 503с.
  2. Рудавський Ю.К., Каленюк П.І. та ін. Збірник задач з диференціальних рівнянь. Львів, НУ «ЛП», 2001. — 244с.
  3. Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Лібацький Л.Л. та ін. Математичний аналіз. — Ч.І. Львів, НУ «ЛП», 2003. — 404с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль(20%): опитування на практичних заняттях; розрахунково-графічні роботи
  • Підсумковий контроль(80%): іспит
Мова навчання: 
українська