Вища математика, частина 2

Код модуля: 
ОМП_6055_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80, лекції — 32, практ. — 48)
Лектори: 
к.ф.-м.н., доцент Нитребич Зіновій Миколайович
Результати навчання: 
 • досліджувати і розв’язувати математично сформульовані задачі з використанням, зокрема, понять теорії матриць, визначників, систем лінійних рівнянь, векторної алгебри, аналітичної геометрії, теорії лінійних просторів та операторів, теорії диференціального та інтегрального числення та аналізувати отримані результати;
 • самостійно формулювати математичні задачі при моделюванні пристроїв, процесів і явищ у своїй професійній діяльності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • елементарна математика
кореквізити:
 • математичний аналіз, диференціальні рівняння
Зміст навчального модуля: 
Числові та функціональні ряди. Подвійні та потрійні інтеграли. Криволінійні та поверхневі інтеграли. Звичайні диференціальні рівняння першого та вищих порядків. Системи диференціальних рівнянь. Диференціальні рівняння із частинними похідними.
Рекомендована література: 
Література до теоретичного курсу.
 1. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика. — К., 1993.
 2. Рудавський Ю.К. та ін. Математичний аналіз. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2002.
 3. Дороговцев А.Я. Математичний аналіз. У 2-х частинах. — К.: Либідь, 1993.
 4. Шкіль В.П. Курс математичного аналізу. — К.: Наук. думка, 1995.
 5. Бермант А.Ф., Араманович И.Г. Краткий курс математического анализа для втузов. — 1971.
Література до практичних занять.
 1. Збірник задач з математичного аналізу. Ч.2 / За ред. Ю.К. Рудавського. — Львів, 2001.
 2. Збірник задач з диференціальних рівнянь / За ред. Ю.К. Рудавського. — Львів, 2004.
 3. Дубовик В.П., Юрик І.І. Збірник задач з вищої математики. — К., 2004.
 4. Вища математика: основні означення, приклади і задачі. Ч. 1. / За ред. Г.Л. Кулініча. — К., Либідь. 1992.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): усне опитування, розрахункова робота,
 • Підсумковий контроль (80 %, екзамен): тестування.
Мова навчання: 
українська