Вища математика, частина 2

Код модуля: 
ВМ_6009_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6) аудиторні години — 80 (лекції — 48, практичні — 32)
Лектори: 
канд. ф.-м. н., доцент Слюсарчук Ольга Зіновіївна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • Знати функції багатьох змінних, кратні інтеграли, елементи векторного аналізу, теорію числових та функціональних рядів, диференціальні рівняння.
 • Уміти застосовувати властивості диференціального числення для функцій багатьох змінних, досліджувати функцію двох змінних на безумовні і умовні екстремуми, обчислювати кратні інтеграли, досліджувати збіжність числових і функціональних рядів, а також застосовувати елементи векторного аналізу та диференціальних рівнянь до розв’язування прикладних задач.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: вища математика, частина 1
 • кореквізит: автоматизація
Зміст навчального модуля: 
функції багатьох змінних, кратні інтеграли, елементи векторного аналізу, теорія числових та функціональних рядів, диференціальні рівняння
Рекомендована література: 
 1. Шкіль М.І., Сотниченко М.А. Звичайні диференціальні рівняння— К.: Вища школа, 1992.
 2. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления, тт.2 3. 1966.
 3. Дороговцев А.Я. Математичний аналіз, ч., 2. 1993, 1994.
 4. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление. — М.: Наука, 1978.
 5. Берман Г.Н. Сборник задач по математическому анализу. — М.: Наука, 1985.
 6. Данко П.Е., Попов А.Т. Высшая математика в упражнениях и задачах.- М.: Высшая шк., 1974.
 7. Коломієць В.О., Томецька С.І. та інші. Збірник задач з математичного аналізу. Л.: вид-во НУ «ЛП» , 2001.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): опитування на практичних заняттях, виконання домашніх завдань.
 • Підсумковий контроль (80%, іспит).
Мова навчання: 
українська