Вища математика, частина 2

Код модуля: 
ВМ_6041_С02
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 48, практичні — 32)
Лектори: 
канд. фіз.-мат. н., доц. Сало Тетяна Михайлівна
Результати навчання: 
  • вміти обчислювати неозначені та означені інтеграли,
  • застосовувати ознаки збіжності до числових, степеневих та функціональних рядів, знаходити розв’язки диференціальних рівнянь першого та вищих порядків, обчислювати подвійні інтеграли, застосувати апарат інтегрального числення до розв’язування практичних задач.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
попередні та супутні модулі:
  • Вища математика (частина1)
Зміст навчального модуля: 
Первісна та її властивості. Невизначений інтеграл, його властивості. Методи інтегрування. Формула Ньютона-Лейбніца. Невластиві інтеграли. Застосування визначеного інтеграла до обчислення площ плоских фігур. Числові ряди та їх властивості. Знакозмінні ряди. Знакопочережні ряди. Функціональні ряди та рівномірна збіжність. Степеневі ряди та радіус збіжності. Диференціальні рівняння першого порядку. Диференціальні рівняння вищих порядків. Подвійні інтеграли та їх застосування.
Рекомендована література: 
  1. Математичний аналіз: Навчальний посібник / Ю.К.Рудавський, Г.В.Понеділок, І.О.Бобик, О.З.Ватаманюк, Х.Т.Дрогомирецька, О.М.Рибицька, О.З.Слюсарчук. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. — 308 с.
  2. Математичний аналіз: Навчальний посібник. Ч.1. / під ред. Ю.К.Рудавського.— Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. — 404 с.
  3. Математичний аналіз: Підручник/ Заболоцький М.В., Сторож О.Г., Тарасюк С.І. — К.: Знання, 2008. — 421 с.
  4. Шкіль М.І., Сотниченко М.А. Звичайні диференіальні рівняння. — Київ: Вища математика. 1992.
  5. Ляшко І.І. та ін. Диференціальні рівняння. — К.: Вища школа, 1981.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): усне опитування, контрольні роботи.
  • Підсумковий контроль (60%): диференційований залік.
Мова навчання: 
українська