Вища математика, частина 2

Код модуля: 
ВМ_6007_С02
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4), аудиторні години — 64 (лекції — 32, практичні — 32).
Лектори: 
 • д. ф.-м. н., професор Мусій Роман Степанович,
 • д. ф.-м. н., професор Мохонько Анатолій Захарович,
 • к. ф.-м. н., доцент Томецька Світлана Іванівна,
 • канд. ф.-м. н., доцент Коломієць Віктор Олександрович.
Результати навчання: 
 • Знати функції багатьох змінних, кратні та криволінійні і поверхневі інтеграли, елементи векторного аналізу, теорію числових, функціональних та тригонометричних рядів Фур’є, звичайні диференціальні рівняння.
 • Уміти застосовувати властивості диференціального числення для функцій багатьох змінних, досліджувати функцію двох змінних на безумовні і умовні екстремуми, обчислювати кратні, криволінійні і поверхневі інтеграли, досліджувати збіжність числових і функціональних рядів, проводити розклад функцій в тригонометричні ряди Фур’є, розв’язувати звичайні диференціальні рівняння.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізит: вища математика, частина 1.
Зміст навчального модуля: 
Функції багатьох змінних, кратні та криволінійні і поверхневі інтеграли, елементи векторного аналізу, теорія числових, функціональних та тригонометричних рядів Фур’є, звичайні диференціальні рівняння.
Рекомендована література: 
 1. Будак С.А., Ильин В.А. Кратные и криволинейные интегралы . — М.: Наука, 1981.
 2. Дороговцев А.Я. Математичний аналіз, ч., 2. 1993, 1994.
 3. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление. — М.: Наука, 1978.
 4. Берман Г.Н. Сборник задач по математическому анализу. — М.: Наука, 1985.
 5. Данко П.Е., Попов А.Т. Высшая математика в упражнениях и задачах.- М.: Высшая шк., 1974.
 6. Коломієць В.О., Томецька С.І. та інші. Збірник задач з математичного аналізу. Л.: вид-во НУ «ЛП», 2001.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20 %): опитування на практичних заняттях, виконання домашніх завдань.
 • Підсумковий контроль (80 %, іспит).
Мова навчання: 
українська