Вища математика, частина 1

Код модуля: 
ОМП_6010_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 96 лекції — 64, практ. — 32)
Лектори: 
 • к.ф.-м.н., доцент доцент Салига Богдан Онуфрійович
 • к.ф.-м.н., доцент Пахолок Богдан Богданович
Результати навчання: 
 • володіти основними методами лінійної алгебри та аналітичної геометрії
 • кваліфіковано використовувати отримані знання для дослідження професійних задач.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • елементарна математика
кореквізити:
 • математичний аналіз,
 • диференціальні рівняння
Зміст навчального модуля: 
Матриці. Визначники. Системи лінійних алгебричних рівнянь. Векторна алгебра: дії над векторами, скалярний, векторний та мішаний добуток векторів. Аналітична геометрія на площині та в просторі. Лінійний n-вимірний простір та лінійний оператор. Квадратична форма.
Рекомендована література: 
 1. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика. — К.: 2001.
 2. Рудавський Ю.К. та ін. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. — Львів: 1999.
 3. Рудавський Ю.К. та ін. Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії. — Львів: 2002.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): усне опитування, розрахункова робота,
 • Підсумковий контроль (70 %, екзамен): тестування.
Мова навчання: 
українська, російська