Вища математика, частина 1

Код модуля: 
ВМ_6023_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні — 16)
Лектори: 
ст. викл. Гіссовська Наталія Борисівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати: основні положення диференціального та інтегрального числення, теорії подвійних інтегралів.
  • уміти: опрацьовувати математичні моделі та пов’язувати їх з подальшою практичною діяльністю
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Границя функції, похідна та диференціал функції однієї та багатьох змінних. Основні методи інтегрування, застосування визначеного інтеграла.
Рекомендована література: 
  1. Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальное и интегральное исчисление. М: Наука 1980.
  2. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. М: Физматгиз, 1970.
  3. Математичний аналіз. Ч.1, 2. Видавництво НУ «ЛП», 2003.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль(20%): усне опитування на практичних заняттях.
  • Підсумковий контроль (80%): іспит
Мова навчання: 
українська