Вища математика, частина 1

Код модуля: 
ОМП_6007_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ. — 16)
Лектори: 
к.ф.- м.н., доцент Федюк Євген Mихайлович
Результати навчання: 
 • знати: основні математичні методи, які допомагають мислити, аналізувати та розв’язувати прикладні інженерні проблеми з застосуванням ЕОМ;
 • вміти: досліджувати і розв’язувати математично сформульовані задачі та аналізувати отримані результати; Самостійно формулювати математичні задачі при моделюванні пристроїв, процесів і явищ у своїй професійній діяльності. При цьому основні поняття та методи мають бути активно засвоєні з розумінням їх глибокого взаємозв’язку.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізити:
 • математичний аналіз,
 • диференціальні рівняння,
 • теорія ймовірностей і математична статистика,
 • дискретна математика;
Зміст навчального модуля: 
Матриці, визначники, системи рівнянь, скалярний, векторний та мішаний добутки. Пряма на площині, пряма в просторі, рівняння площини, криві і поверхні другого порядку.
Рекомендована література: 
 1. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. — М.: Наука, 1985.
 2. Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Х.П.Луник, Д.В.Уханська. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. — Львів: 1999.
 3. Сборник задач по математике для втузов. Ч.1. Линейная алгебра и основы математического анализа: Под ред. А.В.Ефимова и Б.П. Демидовича. 2-е изд. — М.: Наука, 1986.
 4. Данко Я.С., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. Ч. 1. — М.: Высш.шк., 1986.
 5. Вища математика: основні означення, приклади, задачі (під ред. Кулініча Г.Л.). Ч.1. — Київ: Либідь, 1992.
 6. Методичні вказівки до типових розрахунків з розділу «Лінійна алгебра» для студентів інженерно- технічних спеціальностей (Укл. Білущак Г.І.та ін. — Львів: ДУЛП, 1998, — 40 с.)
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): усне опитування, розрахункова робота.
 • Підсумковий контроль (80 %, іспит): тестування.
Мова навчання: 
українська