Вища математика, частина 1

Код модуля: 
ВМ_6016_С03
Тип модуля: 
j
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 270 (кредитів ЄКТС — 9) аудиторні години — 148 (лекції — 80, практика — 64, МК — 4)
Лектори: 
к.т.н., доц. Дубецький Станіслав Антонович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • Знати алгебру матриць, векторну алгебру, основні геометричні об’єкти: пряму, площину, криві та поверхні другого порядку, а також володіти технікою знаходження границь та похідних від функцій однієї та кількох змінних, вміти досліджувати і будувати графіки функцій, володіти технікою обчислення основних класів невизначених інтегралів, обчислювати визначені інтеграли та з їх допомогою довжини ліній, площі плоских фігур та об’єми тіл обертання.
  • Уміти застосовувати апарат теорії матриць, векторної алгебри та аналітичної геометрії, а також математичного аналізу до розв’язування задач.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
елементарна математика
Зміст навчального модуля: 
Матриці та визначники, системи лінійних алгебраїчних рівнянь і методи їх розв’язування. Вектори. Пряма та площина. Криві та поверхні другого порядку. Границя та її властивості. Неперервність функції. Похідна функції та її застосування. Невизначений і визначений інтеграли. Застосування визначеного інтегралу до задач геометрії і фізики. Функції кількох змінних.
Рекомендована література: 
  1. Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Луник Х.П., Уханська Д.В. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Львів: В-во Державного університету «Львівська політехніка», 1999.— 262с.
  2. Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Лібацький Л.Л. та ін. Математичний аналіз. — Ч.І. Львів, НУ"ЛП«, 2003. — 404с.
  3. Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Уханська Д.В. та ін. Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії. Львів: В-во Державного університету «Львівська політехніка», 1999. — 256с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль(20%): опитування на практичних заняттях; розрахунково-графічні роботи
  • Підсумковий контроль(80%): іспит
Мова навчання: 
українська