Вища математика, частина 1

Код модуля: 
ВМ_6047_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 240 (кредитів ЄКТС — 8,5), аудиторні години — 128 (лекції — 80, практичні — 48)
Лектори: 
 • к. ф.-м. н., доц. Зашкільняк Іванна Михайлівна,
 • к. ф.-м. н., доц. Орищин Оксана Григорівна.
Результати навчання: 
 • Знати: основні методи розв’язування систем лінійних рівнянь, основи векторної алгебри та її практичне застосування, техніку диференціювання та інтегрування, дослідження функції на екстремум та умовний екстремум, засвоїти основні математичні методи які необхідні для розкладу функцій в ряд Тейлора, розв’язувати відповідні математичні задачі з доведенням розв’язку до практично задовільного результату (формули, числа, графіка, якісного висновку тощо).
 • Уміти: виконувати основні операції в векторному і матричному численні, розв’язувати основні практичні задачі з аналітичної геометрії, застосовувати методи диференціального та інтегрального числення при дослідженні та розв’язуванні задач з інших загальних та спеціальних дисциплін.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • елементарна математика.
кореквізит:
 • вища математика, ч. 2,
 • теорія функцій комплексної змінної,
 • теорія ймовірностей та математична статистика.
Зміст навчального модуля: 
Матриці, визначники та системи лінійних рівнянь. Елементи векторної алгебри. Основні задачі аналітичної геометрії в і . Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функції однієї змінної. Диференціальне числення функції декількох змінних. Інтегральне числення функції однієї змінної.
Рекомендована література: 
 1. Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Луник Ф.П., Уханська Д.В. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Навчальний посібник. — Львів: Вид-во ДУ «Львівська політехніка», 1999.
 2. Бугров Я.С., Никольский С.М. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. — М.: Наука, 1988.
 3. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. — М.: Наука, 1983.
 4. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление для втузов. — М.: Наука, 1985. — т. 1,2.
 5. Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Лібацький Л.Л. та інші. Математичний аналіз. Ч.1. Навчальний посібник. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2003.
 6. Функции комплексного переменного. — М.: «Наука», 1981. — 448 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): опитування на практичних заняттях, виконання домашніх завдань.
 • Підсумковий контроль (80%, іспит).
Мова навчання: 
українська