Вища математика, частина 1

Код модуля: 
ОМП_6054_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 240 (кредитів ЄКТС — 8); аудиторні години — 128, (лекції — 64, практ. — 64)
Лектори: 
к.ф.-м.н., доцент Нитребич Зіновій Миколайович
Результати навчання: 
 • досліджувати і розв’язувати математично сформульовані задачі з використанням, зокрема, понять теорії матриць, визначників, систем лінійних рівнянь, векторної алгебри, аналітичної геометрії, теорії лінійних просторів та операторів, теорії диференціального та інтегрального числення та аналізувати отримані результати;
 • самостійно формулювати математичні задачі при моделюванні пристроїв, процесів і явищ у своїй професійній діяльності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • елементарна математика
кореквізити:
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія,
 • математичний аналіз
Зміст навчального модуля: 
Матриці. Визначники. Системи лінійних алгебричних рівнянь. Векторна алгебра: дії над векторами, скалярний, векторний та мішаний добуток векторів. Аналітична геометрія на площині та в просторі. Лінійний n-вимірний простір та лінійний оператор. Квадратична форма. Границя послідовності та функції. Похідна. Невизначений та означений інтеграл. Функції багатьох змінних.
Рекомендована література: 
Література до теоретичного курсу.
 1. Рудавський Ю.К., Костробій П.П.., Луник Х.П., Уханська Д.В. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. — Львів: 2002. — 261 с.
 2. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика. — К.: 1993.
 3. Рудавський Ю.К. та ін. Математичний аналіз. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2002.
 4. Дороговцев А.Я. Математичний аналіз. У 2-х частинах. — К.: Либідь, 1993.
 5. Шкіль В.П. Курс математичного аналізу. — К.: Наук. думка, 1995.
 6. Бермант А.Ф., Араманович И.Г. Краткий курс математического анализа для втузов. — 1971.
Література до практичних занять.
 1. Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії. / За ред. Ю.К. Рудавського. — Львів: 2002.
 2. Збірник задач з математичного аналізу. Ч.1 / За ред. Ю.К. Рудавського. — Львів: 2001.
 3. Дубовик В.П., Юрик І.І. Збірник задач з вищої математики. — К.: 2004.
 4. Вища математика: основні означення, приклади і задачі. Ч. 1. / За ред. Г.Л. Кулініча. — К.: Либідь. 1992.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): усне опитування, розрахункова робота,
 • Підсумковий контроль (80 %, екзамен): тестування.
Мова навчання: 
українська